Det Konservative Folkeparti og Venstre i Roskilde Kommune har op til budgetforhandlingerne for2018 defineret nogle fælles snitflader, der forener de to partier. Det drejer sig om konkurrenceudsættelse, afbureaukratisering og en egentlig tillidsreform, der også indebærer forøgelse af medarbejdernes trivsel og sænkning af sygefraværet.

Øget anvendelse af private virksomheder

Konkurrenceudsættelse i kommunerne stiger så svagt, at der reelt er tale om stagnation. Der er derfor et stort potentiale for at udbyde flere opgaver, både på velfærdsområdet og de tekniske områder. Især de bløde opgaver inden for social- og sundhedsområdet samt hele det administrative område inden for løn, regnskab og HR sendes typisk ikke i udbud, hvilket de to borgerlige partier ønsker at få gjort noget ved.

Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriets ”indikator for konkurrenceudsættelse” (IKU), bliver kun godt 25% af de opgaver, der opfattes som egnet til at blive løst af private virksomheder, konkurrenceudsat.

–        I Roskilde Kommune ligger vi lidt under landsgennemsnittet, men væsentligt under de omkringliggende kommuner, vi gerne sammenligner os med, herunder Køge, Holbæk, Frederikssund, siger Lars Lindskov, der er konservativ budgetforhandler.

Venstres gruppeformand Bent Jørgensen opfordrer til konkret handling på området.

–        Vi ser gerne, at der igangsættes en analyseproces, der har til formål at udarbejde et katalog over mulige konkurrenceudsættelsesområder. Et inspirationskatalog, der vil kunne danne grundlag for prioritering og politisk beslutning. En sådan analyse bør også omfatte afdækning af mulige offentlige/private samarbejder, som eksempelvis et kommende P-hus på Musicon, der på samme måde som stadionprojektet i Rådmandshaven med fordel kan gennemføres som OPP, understreger Bent Jørgensen.

Afbureaukratisering

Det er ikke kun på nationalt plan, der er behov for oprydning i regler og procedurer. Også på kommunalt plan er der behov for at sætte luppen på forretningsgange, der ikke udviser den fornødne respekt for medarbejdernes kompetencer, som de retteligt burde have krav på, lyder det fra de to borgerlige budgetforhandlere.

–        Det kan dreje sig om alt fra unødige analoge registreringer og rapporteringer, til fremme af kommunale institutioners eget flerårige budgetansvar. Med andre ord mindre bureaukrati og mere tid til borgernære relationer, siger Venstres Bent Jørgensen.

De konservatives Lars Lindskov er enig og foreslår igangsættelse af et pilotprojekt, der skal afdække mulighederne for mindre bureaukrati.

–        Venstre og Konservative vil i budgetforhandlingerne arbejde for, at vi fokuserer på procedurer og forretningsgange, der tager udgangspunkt i medarbejdernes kompetencer. Vi skal fremme det lokale selvstyre i kommunens administration og institutioner. Målet er at nå frem til en egentlig tillidsreform for hele Roskilde Kommune.

Mere trivsel, mindre sygefravær

Som en udløber af tankerne om en tillidsreform – og i forlængelse af de to partiers forslag om af få afbureaukratisering – vil vi gerne stille skarpt på Roskilde Kommunes sygefravær.

–        Der findes mange eksempler på positive effekter af fokus på sygefravær og årsagerne. Senest har forskere fra Rigshospitalets Videncenter for reumatologi og rygsygdomme påvist, at simpel information og foredrag omkring rygsmerter reducerede sygefraværet med godt 50% i forhold til kontrolgruppen. Lokalt har vi også set positive effekter af vejledning omkring ansattes graviditetsbetingede sygefravær, hvor vi sidste år fik vedtaget et pilotprojekt, der har været vellykket, siger Bent Jørgensen og Lars Lindskov samstemmende.

Ifølge Kommunernes og Regionernes Løndatakontor ligger Roskilde Kommunes sygefravær i 2016 på 13,1 dages fravær pr. fuldtidsbeskæftiget, hvilket er 10% højere end landsgennemsnittet.

–        En reduktion af dette fravær vil selvsagt give en ikke uvæsentlig økonomisk gevinst, men endnu vigtigere også øget medarbejdertrivsel, og dermed også øge attraktiviteten af Roskilde Kommune som arbejdsplads, siger Bent Jørgensen.

–        Det Konservative Folkeparti og Venstre går til budgetforhandlingerne med forventning om, at der kan opnås enighed om at udarbejde en ekstern analyse af årsagerne til kommunens sygefravær, og at der afsættes en pulje til implementering af de anbefalinger, der måtte komme.

De to partier foreslår, at der nedsættes et såkaldt §17.4-ad hoc udvalg, hvor repræsentanter fra byrådet, medarbejderne og eksterne eksperter kan komme med anbefalinger til byrådet om, hvordan man bedst sætter ind for at skabe bedre trivsel og mindre sygefravær blandt medarbejderne.

–        Mindre sygefravær er til fordel både for medarbejderne, for børnene der ikke skal have vikarer og for ældre, der ikke vil opleve så mange nye ansigter i hjemmet, understreger Bent Jørgensen og Lars Lindskov.

Udover disse forslag går de to borgerlige partier til forhandlingerne med en række andre forslag til 2018-budgettet