Øgede investeringer i børn og uddannelse, flere midler til lokale og borgernære initiativer, grønne oaser i bysamfundene, indsats mod graffiti og flere investeringer til erhvervsservice og turismeindsatsen er nogle af de konservative markeringer, når budgetforhandlingerne om Roskilde Kommunes 6,5 milliarder store budget for alvor starter i denne uge

Det Konservative Folkepartis forhandlere møder velforberedte op til ugens budgetforhandlinger med de øvrige partier i Roskilde Byråd. Her skal de 150 millioner til anlægsopgaver og 6,5 milliarder til drift fordeles for det kommende år.

– I de foreløbige sonderinger med de andre partier kan vi høre, at der er meget, vi er enige om inden for de store velfærdsområder, som eksempelvis børn og ældre, kultur og idræt samt grønne investeringer og miljøforbedrende tiltag som kystsikring, el-biler, grøn asfalt og meget andet. Men budgettet er ekstremt kompliceret, og i stedet for at diskutere enkeltsager har vi udviklet en håndfuld politiske pakker, som vi vil drøfte med de øvrige partier og søge opbakning til, siger den konservative gruppeformand Lars Lindskov, der i årets budgetforhandlinger vil være sekunderet af den konservative vælgerforeningens formand Klaus Aare Bang.

Børne- og uddannelsespakke

Ved de foreløbige sonderinger mellem partierne har Det Konservative Folkeparti fremsat forslag på skole- og børneområdet om styrkelse af den lokale ledelse og forebyggelse af stress og sygdom blandt lærerne og til eleverne oprettelse af talentklasser i matematik, dansk, fysik og kemi samt tilbud i form af musikundervisning fra 2. klasse og svømmeundervisning fra 0.-4. klasse.

– Med den nye svømmehal får vi ekstra vandkapacitet, og med den vedtagne musikby-strategi er det naturligt, at vi lader økonomi følge politiske visioner, siger Lars Lindskov, der også ønsker øget fokus på de erhvervsfaglige uddannelser blandt andet gennem oprustning af uddannelsesvejledningen i folkeskolen.

Herudover foreslår De Konservative, at der startes et pilotprojekt op med juniorpædagoger, hvor 8.-9. klasses drenge leger med især drengene i børnehaverne.

– Der skal være mere bold og træklatring i børnehaverne, og det kan store drenge bidrage naturligt til. Vi ved fra tilsvarende projekter i andre kommuner, at det har givet positive oplevelser i børnehaverne, siger Lars Lindskov.

Grøn miljøpakke

De Konservative ønsker, at der skal være mere grønt og mindre grimt i Roskilde Kommune.

– Grønne oaser i kommunens byer er trækplastre for ophold om sommeren, og så ser det generelt pænere ud, hvis der er mere grønt, når man færdes i byrummet. Når de indrettes på den rigtige måde, kan de grønne oaser også fungere som klimasikring, overløbsbassiner og større biodiversitet. Vi vil også sætte øget ind mod graffiti, der jo ikke ligefrem pynter i gadebilledet, understreger Lars Lindskov.

Kultur- og nærhedspakke

For de konservative forhandlere er det vigtigt med følelsen af større nærhed og kortere afstand mellem kommunen og den enkelte borger. Et tiltag som ”Borgermillionen” skal blandt andet kunne bruges for lokalsamfundene til at søge tilskud til forskellige lokale tiltag som legepladser, forsamlingshuse, events der skaber liv.

– Det er også tydeligt, at der i effektiviseringens hellige navn er sparet på områder, der har gjort det bøvlet at være frivillig og engageret i de lokale foreninger. Det ønsker vi at rette op på gennem en række tiltag. Det kan også være praktiske tiltag som at få pedellerne tilbage på folkeskolerne om aftenen, så vi skaber mere nærvær og god, gammeldags service, siger Lars Lindskov.

Herudover vil de konservative tale med deres regionsrådspolitikere om lokale sundheds- og lægehuse, ligesom de vil presse på for at beholde en døgnbemandet skadestue på Roskilde Sygehus. De lokale konservative vil også tale med folketingsgruppen om blandt andet at lægge pres på politiet, så landbetjentene kan komme tilbage i Jyllinge og Viby.

Erhverv og turisme

Det Konservative Folkeparti har historisk været fortaler for erhvervslivet. I Roskilde Kommune er det ikke anderledes. Et af de konservative budgetønsker er da også øgede investeringer i erhvervsservice og turistfremme.

– I dag anvender vi godt 3 millioner til erhvervsservice og turistfremme. Herudover har vi en pulje på 3 millioner som virksomheder og organisationer kan søge til forskellige vækstinitiativer. Men talrige undersøgelser viser, at vi sakker agterud i forhold til andre kommuner. Derfor foreslår vi, at der sættes yderligere 5 millioner af til området, hvor vi også ønsker, at opgaven fortsat skal løses af private operatører, fastslår Lars Lindskov, der som formand for Erhverv, Vækst og Globaliseringsudvalget har løbende dialog med erhvervslivets organisationer og de lokale virksomheder om behov og ønsker til bedre erhvervsklima.

– Fra de indledende forhandlinger kan jeg forstå på borgmesteren og de røde støttepartier, at de ikke er indstillet på at sænke den særlige erhvervsskat, dækningsafgiften, som Roskilde Kommune opkræver som en af de få tilbageværende kommuner og som Det Konservative Folkeparti i tidligere års budgetforhandlinger har fået nedsat af to omgange. Det er ærgerligt, for de 70 millioner kroner, som det lokale erhvervsliv betaler i særskat, gør dem jo mindre konkurrencedygtige i forhold til nabokommunerne og de kommuner, vi konkurrerer med, siger Lars Lindskov, som derfor vil tilgå budgetforhandlingerne anderledes på dette område.

Hvis ikke Det Konservative Folkeparti kan få Socialdemokraterne og de røde partier til at nedsætte den lokale særskat, så vil partiet i stedet insistere på, at virksomhederne kan mærke, hvad de får for de penge, de bliver opkrævet. Det kan eksempelvis være bedre asfaltering og forskønnelse af industri- og erhvervsområderne samt bedre betjening på erhvervsserviceområdet.

Som en del af erhvervs- og brandingindsatsen ønsker Det Konservative Folkeparti også en øget indsats til varetagelse af kommunens interesser i forhold til det omgivende samfund. Det er fx tiltrækning af statslige styrelser i forbindelse med udflytningen fra København samt bevarelse af Roskilde Sygehus, sikring af togdrift samt bedre vejforbindelser mellem Roskilde og Køge samt Roskilde og Ringsted.

Finansiering fra flere kanter

Hvert år bruger Roskilde Kommune over 70 millioner på renter og afdrag på gælden.

– Vi vil derfor have gælden afviklet, så man bruger pengene på ting, der kommer borgerne til gode frem for at betale bankerne for at låne penge, fastslår Lars Lindskov.

En sænkning af sygefraværet med 20% om året vil frigive mere end 30 millioner kroner. Og når der kommer færre flygtninge og ledigheden falder, kan der ikke være det samme behov på beskæftigelses- og integrationsområdet som hidtil.

– Efter en periode med byggeri af mange støttede lejeboliger er tiden inde til at satse mere på eksempelvis andelsboliger og boliger – gerne billige boliger – opført af private. Derfor foreslår vi, at kommunens indskud i landsbyggefonden kan sænkes fra 10 millioner årligt til 5 millioner.

Og endelig foreslår Det Konservative Folkeparti at konkurrenceudsætte flere offentlige opgaver til private virksomheder, ligesom øget anvendelse af offentligt-privat samarbejde eksempelvis ved større anlægsopgaver kan bidrage til finansiering og bedre anvendelse af skatteydernes penge.