Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/lars-lindskov.dk/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2858

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/lars-lindskov.dk/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2862

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/lars-lindskov.dk/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/output.class.php on line 3708

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/lars-lindskov.dk/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php:2858) in /var/www/lars-lindskov.dk/public_html/wp-includes/feed-rss2.php on line 8
Lars Lindskov https://www.lars-lindskov.dk Fri, 25 Aug 2017 12:00:44 +0000 da-DK hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.2.9 Fælles VK-udspil til årets budgetforhandlinger i Roskilde https://www.lars-lindskov.dk/2017/08/24/faelles-vk-udspil-til-aarets-budgetforhandlinger-i-roskilde/ https://www.lars-lindskov.dk/2017/08/24/faelles-vk-udspil-til-aarets-budgetforhandlinger-i-roskilde/#respond Thu, 24 Aug 2017 11:26:10 +0000 http://lars-lindskov.dk/?p=162 Det Konservative Folkeparti og Venstre i Roskilde Kommune har op til budgetforhandlingerne for2018 defineret nogle fælles snitflader, der forener de to partier. Det drejer sig om konkurrenceudsættelse, afbureaukratisering og en egentlig tillidsreform, der også indebærer forøgelse af medarbejdernes trivsel og sænkning af sygefraværet.

Øget anvendelse af private virksomheder

Konkurrenceudsættelse i kommunerne stiger så svagt, at der reelt er tale om stagnation. Der er derfor et stort potentiale for at udbyde flere opgaver, både på velfærdsområdet og de tekniske områder. Især de bløde opgaver inden for social- og sundhedsområdet samt hele det administrative område inden for løn, regnskab og HR sendes typisk ikke i udbud, hvilket de to borgerlige partier ønsker at få gjort noget ved.

Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriets ”indikator for konkurrenceudsættelse” (IKU), bliver kun godt 25% af de opgaver, der opfattes som egnet til at blive løst af private virksomheder, konkurrenceudsat.

–        I Roskilde Kommune ligger vi lidt under landsgennemsnittet, men væsentligt under de omkringliggende kommuner, vi gerne sammenligner os med, herunder Køge, Holbæk, Frederikssund, siger Lars Lindskov, der er konservativ budgetforhandler.

Venstres gruppeformand Bent Jørgensen opfordrer til konkret handling på området.

–        Vi ser gerne, at der igangsættes en analyseproces, der har til formål at udarbejde et katalog over mulige konkurrenceudsættelsesområder. Et inspirationskatalog, der vil kunne danne grundlag for prioritering og politisk beslutning. En sådan analyse bør også omfatte afdækning af mulige offentlige/private samarbejder, som eksempelvis et kommende P-hus på Musicon, der på samme måde som stadionprojektet i Rådmandshaven med fordel kan gennemføres som OPP, understreger Bent Jørgensen.

Afbureaukratisering

Det er ikke kun på nationalt plan, der er behov for oprydning i regler og procedurer. Også på kommunalt plan er der behov for at sætte luppen på forretningsgange, der ikke udviser den fornødne respekt for medarbejdernes kompetencer, som de retteligt burde have krav på, lyder det fra de to borgerlige budgetforhandlere.

–        Det kan dreje sig om alt fra unødige analoge registreringer og rapporteringer, til fremme af kommunale institutioners eget flerårige budgetansvar. Med andre ord mindre bureaukrati og mere tid til borgernære relationer, siger Venstres Bent Jørgensen.

De konservatives Lars Lindskov er enig og foreslår igangsættelse af et pilotprojekt, der skal afdække mulighederne for mindre bureaukrati.

–        Venstre og Konservative vil i budgetforhandlingerne arbejde for, at vi fokuserer på procedurer og forretningsgange, der tager udgangspunkt i medarbejdernes kompetencer. Vi skal fremme det lokale selvstyre i kommunens administration og institutioner. Målet er at nå frem til en egentlig tillidsreform for hele Roskilde Kommune.

Mere trivsel, mindre sygefravær

Som en udløber af tankerne om en tillidsreform – og i forlængelse af de to partiers forslag om af få afbureaukratisering – vil vi gerne stille skarpt på Roskilde Kommunes sygefravær.

–        Der findes mange eksempler på positive effekter af fokus på sygefravær og årsagerne. Senest har forskere fra Rigshospitalets Videncenter for reumatologi og rygsygdomme påvist, at simpel information og foredrag omkring rygsmerter reducerede sygefraværet med godt 50% i forhold til kontrolgruppen. Lokalt har vi også set positive effekter af vejledning omkring ansattes graviditetsbetingede sygefravær, hvor vi sidste år fik vedtaget et pilotprojekt, der har været vellykket, siger Bent Jørgensen og Lars Lindskov samstemmende.

Ifølge Kommunernes og Regionernes Løndatakontor ligger Roskilde Kommunes sygefravær i 2016 på 13,1 dages fravær pr. fuldtidsbeskæftiget, hvilket er 10% højere end landsgennemsnittet.

–        En reduktion af dette fravær vil selvsagt give en ikke uvæsentlig økonomisk gevinst, men endnu vigtigere også øget medarbejdertrivsel, og dermed også øge attraktiviteten af Roskilde Kommune som arbejdsplads, siger Bent Jørgensen.

–        Det Konservative Folkeparti og Venstre går til budgetforhandlingerne med forventning om, at der kan opnås enighed om at udarbejde en ekstern analyse af årsagerne til kommunens sygefravær, og at der afsættes en pulje til implementering af de anbefalinger, der måtte komme.

De to partier foreslår, at der nedsættes et såkaldt §17.4-ad hoc udvalg, hvor repræsentanter fra byrådet, medarbejderne og eksterne eksperter kan komme med anbefalinger til byrådet om, hvordan man bedst sætter ind for at skabe bedre trivsel og mindre sygefravær blandt medarbejderne.

–        Mindre sygefravær er til fordel både for medarbejderne, for børnene der ikke skal have vikarer og for ældre, der ikke vil opleve så mange nye ansigter i hjemmet, understreger Bent Jørgensen og Lars Lindskov.

Udover disse forslag går de to borgerlige partier til forhandlingerne med en række andre forslag til 2018-budgettet

Afbureaukratisering, mindre sygefravær, øget anvendelse af private virksomheder i opgaveløsningen og en sund kommunal økonomi er hovedmarkeringerne i et fælles udspil fra de to borgerlige partier op til budgetforhandlingerne, der starter torsdag på Roskilde Rådhus

]]>
https://www.lars-lindskov.dk/2017/08/24/faelles-vk-udspil-til-aarets-budgetforhandlinger-i-roskilde/feed/ 0
Konservative budgetønsker til budgetforhandlingerne https://www.lars-lindskov.dk/2017/08/24/konservative-budgetoensker-til-budgetforhandlingerne/ https://www.lars-lindskov.dk/2017/08/24/konservative-budgetoensker-til-budgetforhandlingerne/#respond Thu, 24 Aug 2017 10:44:37 +0000 http://lars-lindskov.dk/?p=158 Øgede investeringer i børn og uddannelse, flere midler til lokale og borgernære initiativer, grønne oaser i bysamfundene, indsats mod graffiti og flere investeringer til erhvervsservice og turismeindsatsen er nogle af de konservative markeringer, når budgetforhandlingerne om Roskilde Kommunes 6,5 milliarder store budget for alvor starter i denne uge

Det Konservative Folkepartis forhandlere møder velforberedte op til ugens budgetforhandlinger med de øvrige partier i Roskilde Byråd. Her skal de 150 millioner til anlægsopgaver og 6,5 milliarder til drift fordeles for det kommende år.

– I de foreløbige sonderinger med de andre partier kan vi høre, at der er meget, vi er enige om inden for de store velfærdsområder, som eksempelvis børn og ældre, kultur og idræt samt grønne investeringer og miljøforbedrende tiltag som kystsikring, el-biler, grøn asfalt og meget andet. Men budgettet er ekstremt kompliceret, og i stedet for at diskutere enkeltsager har vi udviklet en håndfuld politiske pakker, som vi vil drøfte med de øvrige partier og søge opbakning til, siger den konservative gruppeformand Lars Lindskov, der i årets budgetforhandlinger vil være sekunderet af den konservative vælgerforeningens formand Klaus Aare Bang.

Børne- og uddannelsespakke

Ved de foreløbige sonderinger mellem partierne har Det Konservative Folkeparti fremsat forslag på skole- og børneområdet om styrkelse af den lokale ledelse og forebyggelse af stress og sygdom blandt lærerne og til eleverne oprettelse af talentklasser i matematik, dansk, fysik og kemi samt tilbud i form af musikundervisning fra 2. klasse og svømmeundervisning fra 0.-4. klasse.

– Med den nye svømmehal får vi ekstra vandkapacitet, og med den vedtagne musikby-strategi er det naturligt, at vi lader økonomi følge politiske visioner, siger Lars Lindskov, der også ønsker øget fokus på de erhvervsfaglige uddannelser blandt andet gennem oprustning af uddannelsesvejledningen i folkeskolen.

Herudover foreslår De Konservative, at der startes et pilotprojekt op med juniorpædagoger, hvor 8.-9. klasses drenge leger med især drengene i børnehaverne.

– Der skal være mere bold og træklatring i børnehaverne, og det kan store drenge bidrage naturligt til. Vi ved fra tilsvarende projekter i andre kommuner, at det har givet positive oplevelser i børnehaverne, siger Lars Lindskov.

Grøn miljøpakke

De Konservative ønsker, at der skal være mere grønt og mindre grimt i Roskilde Kommune.

– Grønne oaser i kommunens byer er trækplastre for ophold om sommeren, og så ser det generelt pænere ud, hvis der er mere grønt, når man færdes i byrummet. Når de indrettes på den rigtige måde, kan de grønne oaser også fungere som klimasikring, overløbsbassiner og større biodiversitet. Vi vil også sætte øget ind mod graffiti, der jo ikke ligefrem pynter i gadebilledet, understreger Lars Lindskov.

Kultur- og nærhedspakke

For de konservative forhandlere er det vigtigt med følelsen af større nærhed og kortere afstand mellem kommunen og den enkelte borger. Et tiltag som ”Borgermillionen” skal blandt andet kunne bruges for lokalsamfundene til at søge tilskud til forskellige lokale tiltag som legepladser, forsamlingshuse, events der skaber liv.

– Det er også tydeligt, at der i effektiviseringens hellige navn er sparet på områder, der har gjort det bøvlet at være frivillig og engageret i de lokale foreninger. Det ønsker vi at rette op på gennem en række tiltag. Det kan også være praktiske tiltag som at få pedellerne tilbage på folkeskolerne om aftenen, så vi skaber mere nærvær og god, gammeldags service, siger Lars Lindskov.

Herudover vil de konservative tale med deres regionsrådspolitikere om lokale sundheds- og lægehuse, ligesom de vil presse på for at beholde en døgnbemandet skadestue på Roskilde Sygehus. De lokale konservative vil også tale med folketingsgruppen om blandt andet at lægge pres på politiet, så landbetjentene kan komme tilbage i Jyllinge og Viby.

Erhverv og turisme

Det Konservative Folkeparti har historisk været fortaler for erhvervslivet. I Roskilde Kommune er det ikke anderledes. Et af de konservative budgetønsker er da også øgede investeringer i erhvervsservice og turistfremme.

– I dag anvender vi godt 3 millioner til erhvervsservice og turistfremme. Herudover har vi en pulje på 3 millioner som virksomheder og organisationer kan søge til forskellige vækstinitiativer. Men talrige undersøgelser viser, at vi sakker agterud i forhold til andre kommuner. Derfor foreslår vi, at der sættes yderligere 5 millioner af til området, hvor vi også ønsker, at opgaven fortsat skal løses af private operatører, fastslår Lars Lindskov, der som formand for Erhverv, Vækst og Globaliseringsudvalget har løbende dialog med erhvervslivets organisationer og de lokale virksomheder om behov og ønsker til bedre erhvervsklima.

– Fra de indledende forhandlinger kan jeg forstå på borgmesteren og de røde støttepartier, at de ikke er indstillet på at sænke den særlige erhvervsskat, dækningsafgiften, som Roskilde Kommune opkræver som en af de få tilbageværende kommuner og som Det Konservative Folkeparti i tidligere års budgetforhandlinger har fået nedsat af to omgange. Det er ærgerligt, for de 70 millioner kroner, som det lokale erhvervsliv betaler i særskat, gør dem jo mindre konkurrencedygtige i forhold til nabokommunerne og de kommuner, vi konkurrerer med, siger Lars Lindskov, som derfor vil tilgå budgetforhandlingerne anderledes på dette område.

Hvis ikke Det Konservative Folkeparti kan få Socialdemokraterne og de røde partier til at nedsætte den lokale særskat, så vil partiet i stedet insistere på, at virksomhederne kan mærke, hvad de får for de penge, de bliver opkrævet. Det kan eksempelvis være bedre asfaltering og forskønnelse af industri- og erhvervsområderne samt bedre betjening på erhvervsserviceområdet.

Som en del af erhvervs- og brandingindsatsen ønsker Det Konservative Folkeparti også en øget indsats til varetagelse af kommunens interesser i forhold til det omgivende samfund. Det er fx tiltrækning af statslige styrelser i forbindelse med udflytningen fra København samt bevarelse af Roskilde Sygehus, sikring af togdrift samt bedre vejforbindelser mellem Roskilde og Køge samt Roskilde og Ringsted.

Finansiering fra flere kanter

Hvert år bruger Roskilde Kommune over 70 millioner på renter og afdrag på gælden.

– Vi vil derfor have gælden afviklet, så man bruger pengene på ting, der kommer borgerne til gode frem for at betale bankerne for at låne penge, fastslår Lars Lindskov.

En sænkning af sygefraværet med 20% om året vil frigive mere end 30 millioner kroner. Og når der kommer færre flygtninge og ledigheden falder, kan der ikke være det samme behov på beskæftigelses- og integrationsområdet som hidtil.

– Efter en periode med byggeri af mange støttede lejeboliger er tiden inde til at satse mere på eksempelvis andelsboliger og boliger – gerne billige boliger – opført af private. Derfor foreslår vi, at kommunens indskud i landsbyggefonden kan sænkes fra 10 millioner årligt til 5 millioner.

Og endelig foreslår Det Konservative Folkeparti at konkurrenceudsætte flere offentlige opgaver til private virksomheder, ligesom øget anvendelse af offentligt-privat samarbejde eksempelvis ved større anlægsopgaver kan bidrage til finansiering og bedre anvendelse af skatteydernes penge.

]]>
https://www.lars-lindskov.dk/2017/08/24/konservative-budgetoensker-til-budgetforhandlingerne/feed/ 0