Politiske mærkesager

Vi tager ansvar for klimaet

Vi har alle et ansvar for at sikre vores klima og miljø for vores efterkommere. Klimaforandringerne påvirker os allerede – og hvis vi skal vende udviklingen, skal vi handle i dag og ikke i morgen.

Roskilde skal med i kampen om den grønne førertrøje – til gavn for vores børn, børnebørn og kommende generationer. At skabe en grønnere fremtid kræver investering og vilje at reducere kommunens udledning af fossile brændstoffer og CO2. Midlet er energibesparelser og brug af alternative energiformer, der udover en positiv effekt på klimaregnskabet også kan sikre driftsbesparelser, som kan gå til andre velfærdsydelser.

Kommunen skal gå i front ved at energirenovere kommunale bygninger med særlig fokus på skoler og børneinstitutioner, men også administrations- og idrætsfaciliteter skal prioriteres.

Roskilde Kommune ejer over 550.000 m2 bygninger. Vi skal konstant sørge for, at kommunens bygninger er energioptimeret og klimabelaster så lidt som muligt – både ved nybyggeri, renovering og vedligehold.

Rent vand uden pesticider

Vort drikkevand skal være rent baseret på ubehandlet grundvand, og den eksisterende natur skal beskyttes. Derfor har Det konservative folkeparti i den forgangne byrådsperiode arbejdet for reduktion i kommunens anvendelse af pesticider i bekæmpelse af ukrudt og invasive arter – ligesom vi har udtrykt modstand over for avanceret vandbehandling. Vi har i 2021 fremsat forslag til byrådet om begrænset bebyggelse af områder med tynde lag beskyttende ler. En sag, vi vil forfølge i den kommende byrådsperiode.

Mere biodiversitet

Nedslidte naturområder skal genoprettes, og der skal sikres et sammenhængene net af naturområder, så dyre- og plantelivet kan udfoldes. Og gennem både kommunale og private tiltag skal biodiversiteten understøttes og styrkes – eksempelvis gennem projektet ”Vilde Haver”.

Et grønt miljø omfatter også byområderne. Fremtidig bebyggelse skal være i harmoni med den omkringliggende natur, og der skal ved både nybyggeri og renovering tænkes grønt i relation til lavenergiforbrug, grønne områder og bevoksning af buske og træer.

Herudover er overløbsbassiner – som på Musicon – oplagte til at indtænke rekreative og kreative formål ind med klimamæssige tiltag.

Det Konservative Folkeparti vil i valgperioden 2021-25 arbejde for:

  • Tiltag, der beskytter mod ødelæggende klimaforandringer
  • Etablering af solcelleanlæg udvalgte steder i kommunen
  • At bekæmpe pesticider og forurening af grundvandet
  • Flere grønne områder i vores byer.
  • Parker og grønne områder skal være pæne og velholdte
  • Øget biodiversitet for at sikre en økologisk balance og et varieret fugle- og dyreliv.
  • Etablering af flere skraldespande på offentlige arealer

I den forgangne periode har Det konservative folkeparti fået sat midler af til graffitibekæmpelse og flere grønne områder i byerne under overskriften ”Mere grønt – mindre grimt”. Samtidig har vi været bannerfører for reduktion af kommunens forbrug af pesticider til ukrudtsbekæmpelse.