Politiske mærkesager

Mere velfærd for pengene

Orden i økonomien, bedre styring af kommunen, øget konkurrenceudsættelse og sænkning af skatter skal sikre mere velfærd for pengene.

Orden i økonomien er en konservativ mærkesag. I de senere år har der været store udsving i kommunens økonomi, fordi man har forsømt at planlægge økonomien ud fra et langsigtet perspektiv. Det resulterer i hovsaløsninger og sparerunder.

Kommunen betaler i dag ca. 60 mio. kr. i renter og afdrag. Penge, der i stedet kunne anvendes til velfærd eller skattelettelser. Det konservative folkeparti vil arbejde for en stabil økonomi og en fornuftig sammenhæng mellem indtægter og udgifter.

Roskilde Kommune har en omsætning på tæt ved 7 mia. kr. Det kræver en stram styring at forvalte så mange penge. Vi mener, at kommunen er overadministreret, når vi sammenligner med andre kommuner. Derfor giver det god mening at kræve mere velfærd for pengene.

Øget konkurrenceudsættelse

Konkurrenceudsættelse af kommunens opgaver kan bidrage til at fremme kvalitet, effektivitet og innovation. Det vil sige bedre service for samme eller færre penge.

Undersøgelser viser, at der er penge at spare på konkurrenceudsættelse – vel og mærke uden at det går ud over kvaliteten. I Det konservative folkeparti mener vi, at der i Roskilde Kommune er potentiale for besparelser på mere end 100 mio. kr..

Altså over 100 mio. kr., som vi reelt i dag betaler for meget for løsninger, der med højere kvalitet kunne leveres af private virksomheder og aktører. Ikke at udnytte eller undersøge dette er efter vores opfattelse manglende respekt for skatteydernes penge.

Der er effektiviseringspotentiale i en stor del af den kommunale administration, herunder inden for løn, regnskab, HR og IT.

Det er ikke afgørende, om de enkelte opgaver løses i kommunalt eller privat regi. Derimod at opgaverne løses bedst muligt med højeste kvalitet og service. Derfor går vi ind for mere konkurrenceudsættelse. Vi ønsker best practice i alle opgaver til gavn og glæde for kommunens borgere og virksomheder.

30-50 mio. kr. i besparelser på veldreven ejendomsdrift

Ved at få private til at stå for drift og evt. energirenovering af kommunens ejendomsportefølje kan der spares mellem 30-50 mio. kr. årligt. Penge, der i stedet kan gå til andre vigtige velfærdsydelser.

Erfaringer fra Danmark og vores nordiske naboer dokumenter, at den private ejendomsmasse er bedre vedligeholdt end den offentlige. Det konservative folkeparti ønsker, at vi vedligeholder vores fælles pant. Vi hilser derfor private facility management-operatører velkomne til at administrere kommunens ejendomme.

Sænkning af skatter

Finansiering af offentlig velfærd sker primært gennem skatter. Jo større skattegrundlag, desto flere indtægter. Derfor er det vigtigt, at kommunen formår at tiltrække borgere og private virksomheder, der styrker skattegrundlaget og øger indtægterne. I Det konservative folkeparti vl vi derfor arbejde for en gradvis sænkning af skatter og afgifter – naturligvis i et tempo, hvor det ikke går ud over velfærden.

Opkrævelse af dækningsafgiften er et konkurrenceforvridende element for vores detailhandel og handelsliv. Det tvinger huslejerne urimeligt op, hvilket bl.a. kan se på udgiftsniveauet i bymidten og de store erhvervsområder. Samtidig gør det kommunen mindre attraktiv for at etablere sin virksomhed i kommunen. Dermed går kommnen glip af vigtige indtægter og arbejdspladser.

Det Konservative Folkeparti vil i valgperioden 2021-25 arbejde for:

  • Øget grad af konkurrenceudsættelse
  • Sænkning af personskatter, ejendomsskatter og erhvervsskatter

Nej til beslutninger, der tager brødet ud af munden på lokale håndværksmestre

Konkurrenceudsættelse skal naturligvis ske velovervejet, og ud fra en samlet plan. Roskilde Kommune er placeret i den halvdel af danske kommuner, der konkurrenceudsætter mindst. Det skyldes, at flertallet i byrådet mener, at kommunen altid løser opgaverne bedst. Det mener vi ikke i Det Konservative Folkeparti.

Eksempelvis har et flertal bestemt, at Roskilde Brandvæsen ved overkapacitet må løse elektriker- og VVS-opgaver på kommunale bygninger. Opgaver, som dermed tager brødet ud af lokale, små håndværksmestre, der løser opgaverne på frie og lige vilkår.